Les ajudes ortoprotètiques resulten una eina imprescindible a l'hora de planificar els diferents objectius terapèutics en la gran majoria de nens amb hemiplègia. Es tracta d´una de les eines més importants que complementen i ajuden a millorar l´eficàcia dels resultats del tractament de Fisioteràpia.  Això ha fet que els fisioterapeutes que treballen amb aquesta tipologia d'infants portin temps interessant-se en  conèixer quina és l´ajuda ortètica  més apropiada per a cas,  amb la intenció de poder col·laborar en la prescripció de l´ajuda ortoprotètica més adequada i facilitar al metge prescriptor, la màxima informació, des del  punt de vista fisioterapèutic.

Pel que s´ha exposat, i pel fet, que s´espera que els fisioterapeutes  aviat  puguem tenir una paper més actiu en la prescripció de  les  ajudes ortoprotètiques que no necessitin recepta mèdica, resulta imprescindible obtenir tots els coneixements necessaris respecte a aquestes  ajudes, per tal de poder dur a terme aquesta tasca de manera adequada.

El principal objectiu d'aquest curs és doncs, oferir la possibilitat  de conèixer les diferents ajudes ortètiques que hi ha al mercat, que poden proporcionar beneficis en la bipedestació i marxa, als nens amb hemiplègia espàstica.